Zásady

Při poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se řídíme zásadami, které vnímáme jako důležité a zavazující. Prostupují celou spoluprací s rodinou nebo jejími členy.

Respekt

Vždy respektujeme individualitu, osobnost, důstojnost a potřeby uživatele služby bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Autonomie

Uživatele vedeme k nalezení nejvhodnější strategie řešení jeho současné situace nebo mu nabízíme další možnosti řešení s přihlédnutím k jeho aktuálním potřebám. Volba řešení je ponechána vždy na uživateli. Rozhodnutí uživatele plně respektujeme. Neposuzujeme a nehodnotíme cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby, ale informujeme ho o možnostech a důsledcích jeho rozhodnutí.

Bezplatnost

Sociální služba SASRD je poskytována bezplatně všem uživatelům, přičemž vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Nízkoprahovost

Sociální služba SASRD je dostupná pro kohokoliv z cílové skupiny. Zájemce o službu nepotřebuje žádné doporučení.

Anonymita

Zájemce či uživatel o službu má právo využít službu anonymně. Služba SASRD může být uživateli poskytnuta i bez uvedení osobních údajů. Spisová dokumentace uživatele může být vedena pod zvoleným jménem či přezdívkou.

Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí, tj. bez vysloveného či písemného souhlasu uživatele neposkytujeme informace třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dle příslušných ustanovení zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a poskytování údajů o průběhu poskytované služby v rámci trestního řízení, kdy si tyto údaje vyžádá trestněprávní soud. Dále pracovník postupuje dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Dobrovolnost

Poskytování sociální služby SASRD je založeno na dobrovolnosti a zájmu uživatele sociální službu využít a svou nepříznivou situaci aktivně řešit.

Bezpečné prostředí

Dbáme na vytvoření klidného a neutrálního prostředí v našich pracovnách, kde by se uživatel cítil bezpečně a mohl nerušeně hovořit o svých problémech.

Profesionalita

Službu poskytují pracovníci, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro poskytování dané služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Pracovníci prohlubují svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, intervizích atp. Pracovníci se řídí při své práci etickými kodexy pracovníků pomáhajících profesí.

Týmová spolupráce

Službu SASRD zajišťujeme ve složení sociální pracovnice a psycholožka, přičemž uživatel může spolupracovat s kterýmkoliv z těchto pracovníků s přihlédnutím k řešenému problému.

Individuální a motivující přístup

Ve spolupráci s uživatelem se vždy snažíme rozpoznávat jeho potřeby a těmito se řídit, vždy dodržujeme individuální přístup k jednotlivým uživatelům. Služba je poskytována v souladu s osobními cíli daného uživatele.

Podpora vnitřních i vnějších vztahů

Podporujeme uživatele v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech a ve vztazích v jejich přirozeném sociálním prostředí. Také je podporujeme v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace a ke zlepšení kvality života.

Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi v regionu napříč obory. Pracovníci SASRD poskytují informace či zprostředkovávají kontakty na další návazné služby dostupné v jiných zařízeních s ohledem na potřeby a osobní cíle uživatele.
top