Naše poslání, cíle, zásady

Poslání 

Posláním sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je podpora a provázení rodin s dětmi a dětí na cestě k zodpovědnému rodičovství, v navazování zdravých vztahů k zajištění stabilního zázemí rodiny. Podporu poskytuje psycholog ambulantní formou a sociální pracovník ambulantní a terénní formou. Podporu poskytují pracovníci zejména prostřednictvím odborných konzultací a praktických nácviků.  

Služba SASRD působí na území Olomouckého kraje a je bezplatná. 

 

Služba cíleně a aktivně podporuje děti, mládež a rodiny s dětmi, které ... 

  • mají dlouhodobé komunikační či jiné rodinné potíže. 

  • něco trápí a hledají důvěryhodnou odbornou podporu.  

  • jsou v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci (např. finanční nouze, nevyhovující bydlení, dlouhodobá nezaměstnanost, potíže s výchovou dětí, zanedbávání školní docházky, užívání návykových látek). 

  • jsou ohroženy dlouhodobým výskytem společensky nežádoucích jevů ve svém přirozeném prostředí (alkohol, drogy, domácí násilí). 

Cíle 

Provázíme rodiny náročnými etapami jejich životů a poskytujeme jim odbornou podporu v tomto období. Pracujeme na posílení jejich dovedností a schopností, aby v budoucnu dokázaly čelit podobným zátěžovým situacím samy bez nutnosti vyhledání odborné pomoci. Naším cílem je také působit preventivně a předcházet vzniku nepříznivých situací rodin a jejich členů včasným, kvalitním, profesionálním přístupem.   

Zásady 

Při poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se řídíme zásadami, které vnímáme jako důležité a zavazující. Prostupují celou spoluprací s rodinou nebo jejími členy a jsou následující. 

Respekt 

Vždy respektujeme individualitu, osobnost, důstojnost a potřeby klienta služby bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. 

Nízkoprahovost 

Služba je dostupná pro kohokoliv z cílových skupin (rodiny s dítětem/dětmi, děti od 6 do 26 let). Od zájemců o službu nepotřebujeme žádné doporučení. 

Bezplatnost 

Službu poskytujeme bezplatně všem klientům. 

Anonymita 

Zájemci a klienti mají právo využít službu i anonymně. Službu můžeme poskytnout i bez uvedení osobních údajů. Spisovou dokumentaci můžeme vést pod zvoleným jménem či přezdívkou. 

Mlčenlivost 

Jsme vázáni mlčenlivostí, tj. bez vysloveného či písemného souhlasu klienta neposkytujeme informace třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, a dle příslušných ustanovení zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a poskytování údajů o průběhu poskytované služby v rámci trestního řízení, kdy si tyto údaje vyžádá trestněprávní soud. Dále pracovník postupuje dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Dobrovolnost 

Poskytování sociální služby je založeno na dobrovolnosti a zájmu sociální službu využít a svou nepříznivou situaci aktivně řešit. Nikoho do spolupráce nenutíme. 

Autonomie 

Klienta vedeme k nalezení nejvhodnější strategie řešení jeho současné situace nebo mu nabízíme další možnosti řešení s přihlédnutím k jeho aktuálním potřebám. Volba řešení je ponechána vždy na klientovi. Rozhodnutí klienta plně respektujeme. Neposuzujeme a nehodnotíme jeho cíle, záměry a rozhodnutí, ale informujeme ho o možnostech a důsledcích jeho rozhodnutí. 

Bezpečné prostředí 

Dbáme na vytvoření klidného a neutrálního prostředí v našich pracovnách, kde se naši klienti cítí bezpečně a mohou nerušeně hovořit o svých problémech. 

Profesionalita 

Splňujeme kvalifikační předpoklady pro poskytování dané služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Průběžně prohlubujeme svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, intervizích atp. Řídíme se při své práci etickými kodexy pracovníků pomáhajících profesí. 

Týmová spolupráce 

Službu zajišťujeme ve složení sociální pracovnice a psycholožka, přičemž klient může spolupracovat s kteroukoliv z těchto pracovnic s přihlédnutím k řešenému problému. 

Individuální a motivující přístup 

Ve spolupráci s klientem se vždy snažíme rozpoznávat jeho potřeby a těmito se řídit, vždy dodržujeme individuální přístup k jednotlivým klientům. Službu poskytujeme v souladu s osobními cíli daného klienta. 

Podpora vnitřních i vnějších vztahů 

Podporujeme klienty v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech a ve vztazích v jejich přirozeném sociálním prostředí. Také je podporujeme v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace a ke zlepšení kvality jejich života. 

 

Kontakty na sociální pracovnici a psycholožku 

 

top