Naše poslání a cíle

Poslání

Posláním sociální služby SASRD je cílená a aktivní podpora rodin s dětmi a dětí, které:

  • jsou v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci (socioekonomická situace rodiny, nízké rodičovské kompetence),
  • mají dlouhodobé komunikační či jiné rodinné potíže,
  • zažívají problematické situace dětí ve školním kolektivu,
  • jsou ohroženy dlouhodobým výskytem sociálně patologických jevů v jejich přirozeném prostředí (alkohol, drogy, domácí násilí).

Podporu poskytuje sociální pracovnice a psycholožka.

Cíle

Sociální služba SASRD je poskytována ambulantní nebo terénní formou. Ambulantní služba je poskytována v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (dále jen SSP), Karolíny Světlé 1186/2a, Olomouc.

Terénní v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby.

Služba SASRD působí na území Olomouckého kraje a je bezplatná.

Služba SASRD zahrnuje tyto základní činnosti:

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí služby je také zajištění multidisciplinární spolupráce pracovníků SASRD zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami a školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli jiných sociálních služeb a dalšími relevantními institucemi či osobami.
Klademe velký důraz na ochranu soukromí rodiny, respektujeme mlčenlivost.


 

top