Proplacení výdajů

01

Proplácení vzdělávací akce

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče. K žádosti doložím doklady obsahující:
  • jméno a příjmení pěstouna
  • termín a rozsah vzdělávání
  • výše platby za vzdělávání
  • potvrzení o účasti (osvědčení)
  • potvrzení o zaplacení vzdělávání
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s příslušnými doklady
 • Klíčový pracovník k mé žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odešle na ekonomické pracoviště.

Pozn.: Pokud se jedná o vícedenní vzdělávací akci a v každém dni pěstoun absolvoval alespoň 6 hodin vzdělávání, lze si taktéž zažádat o proplacení ubytování. V takovém případě SSP proplácí ubytování jak pěstounovi, tak svěřenému dítěti (max. příspěvek 1 000 kč/osoba/noc).
 

Pro úhradu nákladů za pobyt doložím:

 • doklady prokazující splnění nároku na úhradu ubytování v době vzdělávání (např. anotace vzdělávání, osvědčení, faktura apod.)
 • jméno a příjmení ubytovaných, tj. pěstouna, případně svěřených dětí
 • termín, místo, cena a potvrzení o zaplacení ubytování
 

Pro úhradu nákladů na dopravu souvisejících se vzdělávací akcí (v odůvodněných případech) doložím:

 • odůvodnění úhrady
 • jízdenku z hromadné dopravy
 • při použití automobilu kopii velkého technického průkazu, v žádosti uvedu adresu začátku a konce cesty, počet ujetých km stanovených podle plánovače trasy na www.mapy.cz (nejkratší trasa)
02

Proplácení celodenní osobní péče o svěřené dítě

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s:
  • dokladem o výši platby za pobyt dítěte + potvrzení o zaplacení pobytu
  • potvrzením o účasti na této akci vydaným po uskutečněné akci – na potvrzení musí být uvedeno jméno dítěte, narození dítěte, termín a rozsah pobytu, místo konání akce, cena akce – nemusí být uvedena, pokud je napsaná na jiném přiloženém dokladu.
Pozn.: Originální potvrzení o účasti může realizátor akce zaslat do naší datové schránky. ID datové schránky Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace:  9ekk8s6
 • Klíčový pracovník k mé žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odešle na ekonomické pracoviště.

Pozn.: Je možné čerpat maximálně 14 dní za kalendářní rok na jedno dítě (lze čerpat opakovaně po kratších časových úsecích). Nad rámec 14 dnů je možné čerpat pouze v odůvodněných případech.

Pěstoun si přispívá na stravu a ubytování.

Pozn.: V případě, že v částce nebyla zahrnuta strava a pěstouni hradili stravu zvlášť, je nutno tuto skutečnost doložit.
 

Pro úhradu nákladů na dopravu z místa faktického bydliště do místa předání dítěte na pobyt doložím:

 • jízdenky z hromadné dopravy (dítěte – účastníka pobytu a pěstouna)
 • při použití automobilu kopii velkého technického průkazu, v žádosti uvedu adresu začátku a konce cesty, počet ujetých km stanovených podle plánovače trasy na www.mapy.cz (nejkratší trasa)
03

Proplácení krátkodobé péče

Pěstoun má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě/děti; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

 • po dobu, kdy je osoba pečující uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
 • při narození dítěte,
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
 • při úmrtí osoby blízké.
Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče. Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s dokladem obsahujícím:
 • jméno a příjmení dítěte
 • termín a rozsah zajištění krátkodobé péče
 • výše platby za hlídání
 • prohlášení/potvrzení o realizaci hlídání
 • potvrzení o zaplacení hlídání
Takovým dokladem může být např. smlouva nebo objednávka spolu s potvrzením o zaplacení sjednané úhrady za krátkodobou péči – vzor smlouvy ke stažení zde.
Klíčový pracovník k mé žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odešle na ekonomické pracoviště.
Veškeré formuláře jsou na ekonomický úsek dodány až po realizaci akce! SSP nehradí náklady předem.
Potřebujete-li pomoc s vyplněním žádosti o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče, obraťte se na svého klíčového pracovníka.
 

Kniha života

Kniha života souvisí s tématy „identita“ a „kontinuita“ života, která jsou významná u každého člověka a zvláštní význam mají pro děti v náhradní rodinné péči. Pokud jste prošli přípravou Pride, absolvovali jste blok zaměřený na význam a tvorbu knihy života (7. setkání). Pokud jste přípravou neprošli (jste příbuzní či jiné blízké osoby dítěte), váš klíčový pracovník vám v tom pomůže a bude vás vést.

Společně s klíčovým pracovníkem se budete knize života věnovat pravidelně a dlouhodobě. Klíčový pracovník bude podporovat a motivovat aktivitu a fantazii jak vaši, tak svěřeného dítěte. Věnujte prosím tomuto tématu zvýšenou pozornost.

Na knize života pracuje zejména náhradní rodič společně s dítětem, ale i dalšími osobami dítěti blízkými.

Kniha života mapuje minulost a přítomnost dítěte, zamýšlí se nad jeho budoucností, plány, sny a přáními. Pracuje se na ní prakticky po celou dobu pobytu dítěte v náhradní rodině.
top