Jak a s kým pracujeme

Poslání

Posláním Poraden pro rodinu Olomouckého kraje je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání nepříznivých životních situací. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického a sociálně – právního poradenství.

Naše cíle

  • Poskytnout uživatelům odbornou podporu při zvládání jejich nepříznivé životní situace, související s rodinou, vztahy a osobním životem.
  • Posílit u uživatelů schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejích následků, s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální službě.
  • Poskytnout uživatelům informace posilující jejich schopnosti účinně a aktivně předcházet situacím, které by ohrozily jejich rodinný, vztahový a osobní život.
  • Zajistit dostupnost (v místě a čase), odbornost pracovníků a kvalitu nabízených služeb a tato kritéria průběžně rozvíjet.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou rodiny, páry a jednotlivci, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožení sociálním vyloučením v souvislosti s rodinnou, manželskou či partnerskou problematikou.
  • Rodiny s dítětem/ dětmi – dítě/ děti, manželský pár, jiný rodinný subsystém nebo celá rodina (párová, rodinná problematika v plné šíři), včetně psychologického posouzení vhodnosti pro náhradní rodinnou péči a následné péče o tyto rodiny.
  • Osoby v krizi – jednotlivec, popř. partneři v akutní nepříznivé situaci, mající sníženou schopnost řešit ji vlastními prostředky bez vnější podpory a pomoci.
  • Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy – děti a mládež, jejichž vývoj je ohrožen působením sociálně problematického prostředí a jsou tak vystaveni zvýšenému riziku sociálního vyloučení.

Zásady a principy

Respekt a rovný přístup

Klienta respektujeme jako partnera.
Služby poskytujeme v souladu s Etickým kodexem pracovníků, dle zásady rovného přístupu bez ohledu na vzhled, věk, bydliště, státní příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, etnickou příslušnost, sociální status, zdravotní postižení, vyznání a další odlišující znaky.

Individuální přístup

Poradenský proces respektuje potřeby a osobní cíle klientů.
Službu poskytujeme s ohledem na projevy jejich svobodné vůle. Poskytujeme ji srozumitelně s ohledem na komunikační schopnosti klienta.
V rámci poradenského procesu podporujeme klienta směrem k vlastní aktivitě a k samostatnosti při řešení vlastní situace.

Mlčenlivost a diskrétnost

Klient má právo vystupovat v poradně anonymně.
Všichni pracovníci poradny jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

A to o všech skutečnostech, se kterými se setkají při výkonu svého povolání, a to i po ukončení pracovního procesu. Toto ukládá § 100 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a Zákoník práce.
Informace o skutečnostech, týkajících se klientů v rámci poskytovaných služeb, mohou pracovníci poraden podat třetím stranám pouze s písemným či jinak ověřitelným a informovaným souhlasem všech zúčastněných osob.

Výjimky z výše uvedených zásad diskrétnosti stanovuje platná legislativa, např. ve věci sociálně právní ochrany dětí mají pracovníci poradny informační povinnost dle §100a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), dále pak ve věci oznamovací povinnosti (§ 369 Trestního zákoníku, § 10 odst. 4 a § 53, odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb.).

Dobrovolnost

Služba je uživatelům poskytována na základě dobrovolnosti z jejich strany.
Pracovník s uživateli pracuje na základě jejich svobodného rozhodnutí a informovaného souhlasu.
Pokud klient nepřichází do poradny zcela dobrovolně, nemůže s ním zahájit spolupráci.

Odbornost

Naše služby jsou poskytovány odbornými pracovníky (psycholog, manželský a rodinný poradce, sociální pracovník).
Všichni naši odborní pracovníci zcela splňují kvalifikačními předpoklady (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).
Pracovníci poradny vykonávají svou práci na úrovni odpovídající soudobým odborným poznatkům, součástí jejich pracovní náplně je prohlubování a rozšiřování kvalifikace, aktivní účast na supervizích a intervizích.

Podpora nezávislosti klienta

Pracovníci preventivně omezují rizika vzniku závislosti klienta na službě.
Snaží se v souladu se sjednanými cíli o co nejkratší dobu spolupráce, avšak bez snižování kvality poskytované služby, s ohledem na uživatelovo vnímání pokroku při řešení nepříznivé sociální situace a naplnění individuálních cílů.

Bezplatnost

Využití sociální služby je pro uživatele bezplatné.
top