Poslání

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

Působnost

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou na území Olomouckého kraje.

Činnost

Služba intervenční centra poskytuje tyto základní činnosti:
 
  • sociálně terapeutické činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR.
top