Interdisciplinární spolupráce

Součástí služby je i mezioborová spolupráce. Spolupráce s co nejširším spektrem institucí je jedním z hlavních pilířů úspěšné činnosti intervenčních center. Intervenční centrum v rámci interdisciplinárního přístupu spolupracuje při pomoci osobám ohroženým domácím násilím s orgány veřejné správy, samosprávy a dalšími institucemi a ve spolupráci s těmito organizacemi motivuje uživatele k využívání odpovídajících postupů a vlastních možností při řešení jeho osobní situace.
 

Vytvoření a cíle interdisciplinárních týmů

Vytvořením a koordinační činností interdisciplinárních týmů se zabývá koordinátor pro oblast domácího násilí na krajské úrovni, což je pracovník intervenčního centra. Na interdisciplinární spolupráci se pak podílejí všichni pracovníci intervenčního centra. Setkání interdisciplinárních týmů mají podobu kulatých stolů, konferencí, přednášek, pracovních besed a to na regionální (krajské), příp. místní úrovni. Jejich hlavním cílem je výměna informací k problematice domácího násilí, navazování účinné spolupráce, diskuse nad konkrétními případy, společné další vzdělávání zainteresovaných odborníků apod.

Intervenční centrum Olomouc v rámci své činnosti spolupracuje se všemi pilíři pomoci osobám ohroženým domácím násilím

  • Policie ČR
  • justice
  • orgány sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatelé sociálních a zdravotnických služeb, atd.
top