Co je dobré při návštěvě Intervenčního centra Olomouc vědět

Co je dobré při návštěvě  Intervenčního centra Olomouc vědět

 • Služba je poskytována osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím od 16 let věku.
 • Intervenční centrum Olomouc nepracuje s násilnou osobou.
 • Služba je bezplatná.
 • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, tj. bez písemného souhlasu klienta neposkytují údaje třetím osobám, vyjma zákonem stanovených výjimek.
 • Čerpání služby je dobrovolné.
 • Pokud o to klient požádá, může být veden anonymně, tj. bez udání svého jména a dalších údajů.
 • Klient si může zvolit pracoviště, pokud to situace v intervenčním centru umožňuje.
 • V případě, že není možné dodržet termín a čas konzultace, musí se klient s daným pracovníkem na změnách předem domluvit. Ne vždy lze vzhledem k dalším domluveným konzultacím požadavku klienta vyhovět.
 • Spolupráci může klient kdykoli ukončit, jak po dohodě s pracovníkem, tak i bez uvedení důvodu.
 • Klient má možnost sdělit svou zpětnou vazbu vyplněním dotazníku spokojenosti, který je k dispozici v čekárně nebo na webových stránkách SSP.
 • V případě nespokojenosti s poskytnutými službami má klient možnost podat ústní nebo písemnou stížnost kterémukoliv odbornému pracovníkovi SSP (tuto stížnost lze podat i anonymně) nebo řediteli Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (e-mail: ssp@ssp-ol.cz).