ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dítěti ve věku 0 – 18 let, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen (v důsledku hospitalizace rodiče, úmrtí apod.) či se dítě ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. dítě tělesně nebo duševně týrané či zneužívané).
ZDVOP poskytuje také odpovídající pomoc každému dítěti, které se na něj obrátí.
Sekundární cílovou skupinou jsou také rodiče, či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, které pobývá v zařízení.
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „zařízení“) dle §42 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

Dětem zajistíme ubytování, stravování a další potřeby (např.: zajištění zdravotnické a psychologické péče, zajištění školní docházky, poradenství dětem a jejich rodině, vytváření podmínek pro zájmovou činnost dětí, spolupráce s rodinou, poskytování individuálních a rodinných terapií, nácvik rodičovských kompetencí apod.). Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnují sociální pracovníci, psychologové a terapeuti.
Přijetím dítěte do zařízení nezanikají rodičům práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, pokud soudem není rozhodnuto jinak.
top