Poslání a cíle zařízení

Poslání

Společně se snažíme situaci v rodině vyřešit nebo zlepšit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, a pokud to není možné, aby dítě mohlo žít v jiném vhodném prostředí.  Podporujeme kontakt dítěte s rodinou, vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím.

Hlavní cíl ZDVOP

V co nejkratším čase pomoci k návratu dítěte do původní rodiny, příp. do náhradní rodiny nebo do jiného bezpečného prostředí.

Cíle ZDVOP

  • Naplnění základních životních potřeb dítěte – zajištění ubytování, stravy, ošacení, hygienických potřeb atd.
  • Stabilizace zdravotního a psychického stavu dítěte – zajištění odpovídající zdravotnické péče, zajištění psychologické podpory psychologem ZDVOP, účast dítěte na dramaterapii/muzikoterapii.
  • Zvýšení výchovných kompetencí pečujících osob pro zlepšení podmínek v rodině formou poradenství, nácviku konkrétních dovedností, předání kontaktů při zajištění bydlení, finančního zabezpečení rodiny apod.
  • Zvýšení a upevnění motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte – aktivní zapojení dítěte do činností běžných v domácnosti (úklid pokoj a společných prostor, péče o osobní věci, mytí nádobí, příprava jídla, zalévání květin apod.), nácvik vhodných sociálních dovedností v komunikaci i v interakci s okolním prostředím apod.
  • Plnění povinné školní docházky a školních povinností – doprovod do školy, pomoc při přípravě na vyučování, poskytnutí školních pomůcek, nácvik samostatné docházky do školy apod.
  • Podpora v aktivním a bezpečném trávení volného času dítěte – nabídka volnočasových aktivit v rámci ZDVOP, zajištění volnočasových aktivit u jiných organizací s ohledem na individuální přání a možnosti dítěte