Poslání a cíle zařízení

Poslání

Poskytujeme pomoc a ochranu dětem, které se ocitly v krizové situaci vyžadující okamžité řešení. Dětem zajistíme po nezbytně dlouhou dobu ubytování, stravování a další potřeby. Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnují sociální pracovníci, psychologové a terapeuti. Společně se snažíme situaci v rodině vyřešit nebo zlepšit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, a pokud to není možné, aby dítě mohlo žít v jiném bezpečném prostředí. 

Cíle ZDVOP

  • Naplnění základních životních potřeb dítěte – zajištění ubytování, stravy, ošacení, obuvi, hygienických potřeb, a některých služeb (např. stříhání vlasů, holení, pedikůra) apod.
  • Stabilizace zdravotního a psychického stavu dítěte – zajištění odpovídající zdravotnické péče, zajištění psychologické podpory psychologem ZDVOP, případne zprostředkování další psychologické či psychiatrické péče,  účast dítěte na arteterapii/dramaterapii/muzikoterapii, případně na dalších zprostředkovaných terapeutických aktivitách (hipoterapie, Snoezelen apod.)
  • Zvýšení výchovných kompetencí pečujících osob pro zlepšení podmínek v rodině formou poradenství, nácviku konkrétních dovedností, předání kontaktů při zajištění bydlení, finančního zabezpečení rodiny, zprostředkování dalších navazujících služeb sloužících k podpoře rodiny (rodinný terapeut, Poradna pro rodiny, SASRD apod.)
  • Zvýšení a upevnění motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností dítěte – aktivní zapojení dítěte do činností běžných v domácnosti (úklid pokoj a společných prostor, péče o osobní věci, mytí nádobí, příprava jídla, zalévání květin apod.), nácvik vhodných sociálních dovedností v komunikaci i v interakci s okolním prostředím apod.
  • Plnění povinné školní docházky a školních povinností – doprovod do školy, pomoc při přípravě na vyučování, poskytnutí školních pomůcek, nácvik samostatné docházky do školy apod.
  • Podpora v aktivním a bezpečném trávení volného času dítěte – nabídka volnočasových aktivit v rámci ZDVOP, zajištění volnočasových aktivit u jiných organizací s ohledem na individuální přání a možnosti dítěte (kroužky, tábory, vrstevnické doprovázení apod.)
top