Pobyt dětí mimo zařízení

Děti mladší 15ti let

Po domluvě je možné uskutečnit kterýkoliv den společnou vycházku oprávněné osoby s dítětem umístěným v ZDVOP.

Pokud je žadatelem o společnou vycházku či pobyt mimo SSP osoba dítěti blízká (jiný příbuzný či známý), musí být tato starší 18 let a být uvedena ve smlouvě o poskytování ochrany a pomoci uzavřené za dítě s oprávněným zástupcem či v podmínkách pobytu dohodnutých s tím, kdo za dítě uzavřel smlouvu, případně musí mít plnou moc k převzetí dítěte v zařízení podepsanou oprávněným zástupcem dítěte.

Vycházky jsou domlouvány individuálně, dle programů dětí.

Plná moc k převzetí dítěte je veřejně přístupná na webových stránkách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace v sekci „ke stažení“, případně k osobnímu vyzvednutí u pracovníků ZDVOP.

Pobyt v domácnosti žadatele

Pokud máte zájem, aby dítě ve Vaší domácnosti strávilo víkend nebo prázdniny, musíte zažádat o povolení pobytu. Převzít dítě smí pouze ta osoba, která o pobyt dítěte žádá, či osoba zplnomocněná.

Postup

01
Nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným pobytem mimo zařízení musíte kontaktovat sociální pracovnici ZDVOP nebo asistenta ZDVOP a sdělit potřebné informace o pobytu mimo zařízení (délka pobytu, adresa, kde bude nezletilý pobývat a čas vyzvednutí, čas návratu do ZDVOP).
02
Pokud je dítě v ZDVOP umístěno na základě smlouvy o poskytování ochrany a pomoci, kterou za dítě uzavřel se ZDVOP oprávněný zástupce dítěte (rodič, pěstoun, opatrovník) nebo OSPOD, musí s pobytem dítěte mimo SSP písemně souhlasit ten, kdo za dítě smlouvu uzavřel.
03
V případě, že je dítě svěřeno do zařízení na základě soudního rozhodnutí, musí s pobytem dítěte mimo SSP souhlasit sociální pracovník OSPOD a ředitelka zařízení. Souhlas oprávněné osoby se nevyžaduje.

Děti starší 15ti let

Dítě starší 15ti let si okruh osob, s nimiž se chce nebo nechce stýkat vymezuje samo, stejně tak rozhoduje o svých pobytech mimo zařízení. Dítě starší 15ti let lze pro jejich věk již považovat za natolik rozumově a emocionálně vyspělé, že jsou schopny uvědomit si dosah svých rozhodnutí.

U dětí se sníženými rozumovými nebo volními schopnostmi z důvodu svého zdravotního postižení se posuzuje pobyt mimo zařízení individuálně a s ohledem na přiměřenou míru rizika.

top