Ukončení pobytu v zařízení


Pobyt dítěte v ZDVOP končí:
 • dobou stanovenou v rozhodnutí soudu,
 • uplynutím doby sjednané ve smlouvě o poskytování ochrany a pomoci,
 • dohodou obou stran v případě uzavření smlouvy o poskytování ochrany a pomoci
 • dovršením zletilosti dítěte.
nebo zanikne dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci:
 • rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání souhlasu s poskytováním ochrany a pomoci
 • rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání souhlasu s prodloužením trvání smlouvy
 • usnesení o zastavení řízení o žádosti, pokud bude podána opožděně
 • rozhodnutí o zrušení souhlasu (změna poměr dítěte nebo rodičů).
 
Pobyt dítěte ve ZDVOP může být ukončen předčasně (tj. před stanovenou lhůtou), a to na základě
 • zrušení soudního předběžného opatření o svěření dítěte do péče zařízení,
 • soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby či do ústavního zařízení,
 • výpovědi smlouvy o poskytování ochrany a pomoci oprávněným zástupcem dítěte/Orgánem sociálně právní ochrany dětí/nezletilým, se kterým byla dohoda uzavřena, a to ústně či písemně bez udání důvodu a bez výpovědní doby,
 • výpovědi smlouvy o poskytování ochrany a pomoci oprávněným zástupcem, nezletilým dítětem, či Orgánem sociálně právní ochrany dětí v případě, že nebude smluvní strana souhlasit se změnou vnitřního řádu,
 • výpovědi ze strany ZDVOP, kdy nezletilý opustil zařízení bez oznámení pracovníkům ZDVOP, případně se nevrátil do zařízení ani po 24 hodinách oznámeného času návratu, co je považováno za hrubé porušení smluvních povinností. Výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a začíná běžet dnem následujícím po dni zjištění porušení těchto smluvních povinností,
 • opětovným nabytím rodičovské odpovědnosti alespoň jedním z rodičů (v případě, že byla smlouva uzavřena s Orgánem sociálně právní ochrany dětí).
 
Při ukončení pobytu dítěte v ZDVOP se zapisuje den a hodina propuštění dítěte do spisové dokumentace dítěte.  Osoba, která dítě přebírá, se musí prokázat občanským nebo služebním průkazem (soudní vykonavatel, sociální pracovník Orgánu sociálně právní ochrany dětí).
O ukončení pobytu nezletilého v ZDVOP je bezodkladně informován místně příslušný Orgán sociálně právní ochrany dětí.
top