Ukončení pobytu v zařízení


Pobyt dítěte v ZDVOP končí:
 • dobou stanovenou v rozhodnutí soudu,
 • uplynutím doby sjednané v dohodě o umístění do ZDVOP,
 • termínem uvedeným v žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění dítěte do ZDVOP
 • uplynutím doby uvedené v žádosti dítěte o umístění do ZDVOP,
 • dovršením zletilosti dítěte.
 

Pobyt dítěte ve ZDVOP může být ukončen předčasně (tj. před stanovenou lhůtou), a to na základě
 • zrušení soudního předběžného opatření o svěření dítěte do péče zařízení,
 • soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče jiné osoby či do ústavního zařízení,
 • zrušení souhlasu oprávněného zástupce dítěte v případě, kdy právním titulem pobytu dítěte je žádost OSPOD se souhlasem oprávněného zástupce dítěte,
 • výpovědi dohody o umístění dítěte v ZDVOP ze strany oprávněného zástupce dítěte, se kterým byla dohoda uzavřena
 • dohody smluvních stran, např. z důvodu zlepšení nebo změny rodinné situace
 • jakéhokoliv projevu vůle o ukončení pobytu ze strany nezletilého staršího 15 let v případě, že s ním byla uzavřena dohoda o umístění nezletilého do ZDVOP
 
Při ukončení pobytu dítěte v ZDVOP se zapisuje den a hodina propuštění dítěte do Propouštěcího listu.  Osoba, která dítě přebírá, se musí prokázat občanským nebo služebním průkazem (soudní vykonavatel, sociální pracovník OSPOD).