Naše zásady

Spolupráce s rodinou
Odborní pracovníci pracují komplexně s celým rodinným systémem.

Nízkoprahovost
ZDVOP je dostupné pro kohokoliv z cílové skupiny, zájemce nepotřebuje žádné doporučení a může přijít kdykoliv, zařízení funguje nepřetržitě.

Odbornost
Pracovníci, jsou kvalifikovaní podle dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, průběžně se odborně vzdělávají, čímž prohlubují své znalosti a zvyšují dovednosti.

Mlčenlivost
Pracovníci zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích. K porušení mlčenlivosti může dojít pouze v případě, že sdělené informace podléhají oznamovací povinnosti. Na tuto skutečnost je nezletilý předem upozorněn.

Respekt individuality dětí
Pracovníci respektují hodnotu individuality dětí a jeho důstojnosti bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Akceptace potřeb nezletilého
Dítěti jsou nabízeny možnosti řešení stávající situace s přihlédnutím k aktuálním potřebám.

Individuální přístup
Pracovníci přistupují k jednotlivým nezletilým dětem a jejich rodinám s ohledem na jejich jedinečnost, individuální prožívání a potřeby.

Týmovost
Pracovníci dbají na týmovou spolupráci, kvalitní vzájemnou komunikaci a s tím související předávání informací a jednotný přístup k nezletilým.

Bezpečné prostředí
Pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a mohou se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Pracovníci ZDVOP hájí práva, zájmy a potřeby nezletilého.

Multidisciplinární spolupráce při zajištění péče o děti
Pracovníci spolupracují s ostatními subjekty poskytujícími pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.
top