Úhrada za pobyt v zařízení

Výše úhrady za pobyt dítěte v zařízení od 1. 1. 2022

Úhrada náleží zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc od prvního dne pobytu dítěte ve ZDVOP. Úhrada za příslušný kalendářní měsíc musí být zaplacena nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.
 
Úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci (strava, péče a, nejde-li o nezaopatřené dítě, též úhrada za ubytování) se hradí ve výši sjednané ve smlouvě o poskytování ochrany a pomoci, která je uzavřena se zákonným zástupcem/poručníkem/pěstounem/nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte.
 
Úhradu hradí osoba povinná úhradou na základě písemné smlouvy o úhradě, pokud:
  • smlouva o poskytování ochrany a pomoci byla uzavřena s obecním úřadem obce s rozšířenou působností
  • smlouva o poskytování ochrany a pomoci byla uzavřena s nezaopatřeným dítětem
  • dítě bylo do ZDVOP umístěno na základě rozhodnutí soudu
 
Povinnost úhrady za pobyt a péči ve ZDVOP mají rodiče nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče nebo jiná osoba povinná výživou dítěte. 
 
Výše úhrady může být sjednána nejvýše v částce podle § 42c zákona o SPOD, resp. § 5b vyhlášky č. 473/2012 Sb., která provádí zákon o sociálně-právní ochraně dětí:
a) za úkony péče o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči, 30 Kč denně, a je-li ochrana a pomoc poskytována po celý kalendářní měsíc, 900 Kč měsíčně.
b) za poskytnutí stravy, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
  • 170 Kč denně za celodenní stravu,
  • 75 Kč denně, je-li poskytován jen oběd,
  • 60 Kč denně, jsou-li poskytovány jen večeře
  • 95 Kč denně, jsou-li poskytovány jen snídaně a večeře.
 
Úhrada za poskytování ochrany a pomoci nebude stanovena, jestliže oprávněná osoba doloží v den přijetí, že je příjemcem dávek hmotné nouze.
Oprávněná osoba je povinna bezodkladně oznámit a doložit provozovateli změnu ve výši svých příjmů nebo příjmů osob společně posuzovaných pro snížení nebo nevyžadování úhrady. Dále je povinen bezodkladně oznámit a doložit skutečnost, že osoba povinná úhradou nebo osoba s ní společně posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zvláštního právního předpisu.
 
Pokud se ZDVOP nedohodne s povinnou osobou na uzavření smlouvy o úhradě, obrátí se ZDVOP na soud a požádá jej o nahrazení projevu vůle povinné osoby nebo o stanovení povinnosti smlouvu o úhradě uzavřít.


 

 

Způsob platby

Splatnost příspěvku na úhradu pobytu a péče za kalendářní měsíc je vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce na bankovní účet zařízení, č.ú.:27-4231500297/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru dd.mm.rr., nebo hotově na pokladně zařízení v budově Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 26, Olomouc. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

top