Kontakt s dítětem během pobytu

Tyto kontakty lze udržovat a podporovat v případě, že rozhodnutím soudu nebyl omezen nebo zakázán kontakt osoby s dítětem. Veškeré kontakty se evidují.

Dopisy, písemný kontakt

Děti můžete kontaktovat dopisem, e-mailem, přes sociální sítě.

 • Dopisy/balíčky dítěti posílejte na adresu zařízení; na obálku uveďte jméno dítěte
  Adresa: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
  Na Vozovce 26
  779 00 Olomouc
 • E-maily dětem posílejte na osobní e-mailovou adresu, případně na služební e-mail: vychovatel@ssp-ol.cz
 • Dítě Vás může kontaktovat také přes e-mail, sociální sítě apod. Může si půjčit notebook s připojením na internet. Délka připojení k internetu je časově ohraničená, přihlížíme k dennímu režimu, školním povinnostem, terapiím aj.

Telefonáty

Telefonovat dětem můžete:

 • na jejich osobní mobilní telefony. Pokud Vám dítě telefon nezvedá, je možné, že se účastní některé z aktivit, jež není vhodné rušit telefonáty (např.: terapie, konzultace, filmové či divadelní představení apod.)
 • na služební telefony asistentů ZDVOP –774 102 019; 588 507 517. Tyto telefonáty doporučujeme spíše v podvečerních hodinách, aby nedocházelo k  narušení programů a režimu dne dětí. Z tohoto telefonu Vám mohou telefonovat i děti.

Telefonáty je vhodné uskutečnit do 21:30 hod, později děti kontaktujte pouze v neodkladných záležitostech.

Návštěvy

Navštívit dítě můžete v běžné pracovní dny do 18 hodin. Po předchozí domluvě je možné dítě navštívit i o víkendu. Vždy přihlížíme k časovým možnostem osob blízkým dítěti, je nutné ale také zohlednit program dne a činnosti organizované zařízením, jako např.

 • ve školním roce: konzultace s psychologem, sociální pracovnicí, účas na terapiích
 • víkendy – časté celodenní výlety mimo ZDVOP
 • samostatné vycházky dětí, účast na kroužcích
 • prázdninové aktivity, příměstské tábory apod.

Návštěvy probíhají v prostorách ZDVOP v návštěvní místnosti ve IV. NP.

Pokud o to projeví dítě zájem, může návštěva probíhat za přítomnosti asistenta ZDVOP nebo jiného pracovníka ZDVOP.

Vždy respektujeme, pokud dítě odmítá návštěvu přijmout!

Ředitel zařízení je oprávněn zakázat návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.

Asistované kontakty

Jsou-li doporučeny či nařízeny asistované kontakty s dítětem, probíhají tyto za asistence odborného pracovníka ZDVOP či jiného odborného pracovníka v návštěvní místnosti ve 4.NP budovy.

Asistující odborný pracovník má právo asistovaný kontakt přerušit či ukončit v případě nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.

top