Kontakt s dítětem během pobytu

Tyto kontakty lze udržovat a podporovat v případě, že rozhodnutím soudu nebyl omezen nebo zakázán kontakt osoby s dítětem. Veškeré kontakty se evidují.

Dopisy, písemný kontakt

Děti můžete kontaktovat dopisem, e-mailem, přes sociální sítě.

 • Dopisy/balíčky dítěti posílejte na adresu zařízení; na obálku uveďte jméno dítěte
  Adresa: Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
  Na Vozovce 26
  779 00 Olomouc
 • E-maily dětem posílejte na osobní e-mailovou adresu, případně na služební e-mail: vychovatel@ssp-ol.cz
 • Dítě Vás může kontaktovat také přes e-mail, sociální sítě apod. Může si půjčit notebook s připojením na internet. Délka připojení k internetu je časově ohraničená, přihlížíme k dennímu režimu, školním povinnostem, terapiím aj.

Telefonáty

Telefonovat dětem můžete:

 • na jejich osobní mobilní telefony. Pokud Vám dítě telefon nezvedá, je možné, že se účastní některé z aktivit, jež není vhodné rušit telefonáty (např.: terapie, konzultace, filmové či divadelní představení apod.)
 • na služební telefony asistentů ZDVOP –774 102 019; 588 507 517. Tyto telefonáty doporučujeme spíše v podvečerních hodinách, aby nedocházelo k  narušení programů a režimu dne dětí. Z tohoto telefonu Vám mohou telefonovat i děti.

Telefonáty je vhodné uskutečnit do 21:30 hod, později děti kontaktujte pouze v neodkladných záležitostech.

Návštěvy

Navštívit dítě můžete vždy v neděli od 9 do 12 hod. Po domluvě je možné dítě navštívit i v jiný den. Vždy je nutné přihlížet k programu dne a činnostem organizovaným zařízením.

 • Např. ve školním roce: Dramaterapie, Canisterapie
 • Víkend – časté celodenní výlety mimo ZDVOP
 • Samostatné vycházky dětí,
 • Prázdninové aktivity.

Návštěvy probíhají v prostorách ZDVOP, zejména v jídelně, společenské místnosti nebo na pokojích, v nichž jsou děti ubytováni, ale vždy tak, aby nebylo narušeno soukromí ostatních dětí.

Pokud o to projeví dítě zájem, může návštěva probíhat za přítomnosti asistenta ZDVOP nebo jiného pracovníka ZDVOP.

Při volbě osob, které mohou dítě v ZDVOP navštívit vždy respektujeme přání dítěte.

Vždy respektujeme, pokud dítě odmítá návštěvu přijmout!

Ředitel zařízení je oprávněn zakázat návštěvu rodičů nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.

Asistované kontakty

Jsou-li doporučeny či nařízeny asistované kontakty s dítětem, probíhají tyto za asistence odborného pracovníka ZDVOP či jiného odborného pracovníka v návštěvní místnosti ve 4.NP budovy.

Asistující odborný pracovník má právo asistovaný kontakt přerušit či ukončit v případě nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí.